Jdi na obsah Jdi na menu

Bratrstvo svatého Josefa

Bratrstvo vznešeného patriarchy a pěstouna Páně svatého Josefa 

 

 

 

OBNOVENÍ BRATRSTVA SV. JOSEFA V DOLNÍM BENEŠOVĚ 

 

Vždycky je dobré se vracet ke křesťanským kořenům, které byly komunisty násilně přerušeny. Každý člověk se má vracet k tomu, co je dobré a co je mu vlastní.

Křesťanství je lidem v tomto kraji nejen vlastní, ale i prospěšné pro druhé. A právě Bratrstvo svatého josefa přispívalo k rozvoji člověka i po duchovní stránce.

Po nalezení knihy členů Bratrstva sv. josefa vyvstala myšlenka o jeho obnovení v Dolním Benešově.

V rodinách několika bývalých členů byly nalezeny různé materiály o činnosti tohoto Bratrstva ( Knížka pro Veleslavné bratrstvo vznešeného patriarchy a pěstouna Páně svatého Josefa, při farním kostele sv. Martina biskupa v Benešově z roku 1909), které byly použity při přípravě tohoto nového vydání.

 

1.kětna 2007 bylo v kostele sv. Martina přede mší svatou obnoveno Bratrstvo svatého Josefa. Slibem na Bibli v kapli sv. Josefa bylo přijato 15 členů, kteří se snaží navázat na předešlou tradici.

V Dolním Benešově 1.5.2007                            

P. Mgr. Ladislav Stanečka, farář

 

 

ZALOŽENÍ BRATRSTVA SV. JOSEFA

V městě Přerově na Moravě vystavěl děkan a farář Jan Anastasius Tichý při farním kostele kaplisvatého Josefa, pěstouna Páně, a pod jménem tohoto patriarchy založil r. 1692 Bratrstvo svatého Josefa.

 

Po smrti Jana Anastasia Tichého nastoupil do přerovské farnosti r. 1698 benešovský farář Daniel Bernard Křehký. Tak se zvěst o Bratrstvu sv. Josefa dostala i do benešovské farnosti.

 

Za působení faráře Jana Františka Fedra (1720-1748), rodáka z města Hradiště v benešovské farnosti, byla vybudována na místě staré sakristie kaple sv. Josefa a 17. 4. 1723 založeno Bratrstvo sv. Josefa při farním kostele sv. Martina. Bratrstvo čítalo již v prvním roce 417 členů a v druhém roce již 451 členů. A to nejen z benešovské farnosti, ale i z farníků z blízkého i širokého okolí. V roce 1951 byli přijati do Bratrstva poslední členové, neboť vláda komunistů náboženský život potlačovala. Bratrstvo sv. Josefa bylo zakázáno, a tím zaniklo.

 

CÍL BRATRSTVA SV. JOSEFA

 

Každá věc, která má být křesťanu užitečná,  musí mít jak svou rozumovou podstatu, tak i spasitelný cíl, kterého chce dosáhnout. Především je třeba zdůraznit, že jedna víra a jedna naděje v církvi spojuje všechny věřící křesťany svazkem lásky v jedno společenství-bratrstvo. 

Všichni mají jednoho Otce na nebi, jednoho Spasitele, jedno přikázání lásky-to veliké přikázání: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem a bližního svého jako sám sebe."

Naši předkové zřídili v kapli sv. Josefa v Dolním Benešově bratrstvo, které má věrně následovat sv. Josefa, mezi seou se povzbuzovat ve službě Bohu a v lásce k bližnímu.

Toto Bratrstvo směřuje tedy k tomuto cíli, aby ctitelé sv. Josefa tyto dvě milosti dosáhli:

A. aby řádný křesťanský život vedli

B. aby blahoslavenou smrtí zemřeli

 

PRAVIDLA BRATRSTVA SV. JOSEFA 

 

Bratři a sestry mají:

 

  • 1.  Každodenně ráno našeho Pána Ježíše Krista, jeho matku Pannu Marii a jeho pěstouna sv. Josefa s uctivostí vzývat jako zbožnou ivokaci:" Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše," (opakuje se 3x) a všechny své skutky skrze svatý úmysl jim poroučet a ten úmysl při modlitbě Anděl Páně ( v době velikonoční modlitba Vesel se nebes Královno) obnovit. 
  • 2.  Každodenně večer před spaním zbožnou ivokaci vzývat: "Ježíši, Maria Josefe, miluji vás, zachraňte duše," (opakuje se 3x) své svědomí zpytovat a vzbudit lítost nad svými hříchy. 
  • 3.  Nejméně jednou v týdnu v jeden den třikrát "Otče náš" a třikrát "Zdrávas Maria" za živé a zemřelé bratry a sestry se pomodlit.
  • 4.  Nejméně jednou v týdnu se účastnit mše sv. a nejméně čtyřikrát v roce po svátosti smíření přijmout i sv. přijímání.
  • 5.  Především usilovat o následování ctnostného života sv. Josefa a to nejenom vyvarování se bezbožnosti a každé nepravosti, ale zejména dobrým příkladem působit v prvé řadě mezi rodinnými blízkými a dále mezi ostatními bližními.
  • 6.  Aby bratři a sestry odpuštění svých hříchů dosáhli, mají obvzlášť tyto skutky činit:

a) chudé a opuštěné podporovat

b) nevinné proti zlým nástrahám chránit

c) pohoršlivým a utrhačným řečem zabraňovat

d) škodu od bližního odvracet

e) odpouštět těm, kteří se proti nám provinili

f) pokoj mezi nepřáteli vyjednávat

g) nemocné navštěvovat a jim pomáhat

h) mrtvé k hrobu doprovázet a za duše jejich se modlit

 

   K PŘIPOMENUTÍ

 

Tyto pravidla ( pokud nežádajíto, co přikázání Boží) jsou dobrovolná a k ničemu pod žádným hříchem nezavazují. Bude-li je bratr zachovávat, je to jen na jeho dobré vůli, stejně jako je dobrovolné jeho členství v Bratrstvu. Být členem bratrstva a neznat a neplnit jeho pravidla, je totéž, jako běžet a nevědět kam, běžet do nejistoty. Ten kdo pravidla neplní, tratí ty milosti, které z toho vyplývají. Kdo chce být platným členem bratrstva, musí znát jeho cíl a jeho pravidla dodržovat.

 

 

MODLITBA KE CTI SV. JOSEFA

 

(Uděluje se částečný odpustek věřícímu, který vzývá sv. Josefa, snoubence blahoslavené Panny Marie, a to prostřednictvím právoplatně schválené modlitby - např.: K tobě sv. Josefe - Enchiridion odpustků, Česká biskupská konference, Praha 2000)

 

K tobě svatý Josefe

 

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu.

Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme, shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.

Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše krista.

Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti.

Náš mocný ochránce,

milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna, a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství.

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.

 

Amen

 

 19 EI 1986, conc. 6 ) pokud se týká litanií a malého oficia ke cti sv. Josefa, uděluje se částečný odpustek Věřícímu, který je zbožně recituje)

 

 

LITANIE KE SV. JOSEFOVI

 

Pane smiluj se.           Pane smiluj se.

Kriste smiluj se.          Kriste smiluj se.

Pane smiluj se.           Pane smulij se.

 

Bože, náš nebezký Otče,                    smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože v Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                                   Oroduj za nás.

Svatý Josefe,

Slavný potomku Davidův,

Světlo patriarchů,

Snoubenče Boží Rodičky,

Cudný ochránce přesvaté Panny,

Pěstoune Syna Božího,

Bedlivý stážce Kristův,

Hlavo svaté Rodiny,

Josefe nejspravedlivější,

Josefe nejčistější,

Josefe nejmoudřejší,

Josefe nejstatečnější,

Josefe nejposlušnější,

Josefe nejvěrnější,

¨Zrcadlo trpělivosti,

Milovníku chudoby,

Vzore dělníků,

Ozdobo života domácího,

Ochránce panen,

Oporo rodin,

Útěcho ubohých,

Naděje nemocných,

Patrone umírajících,

Odpůrce zlých duchů,

Záštito Církve svaté,

 

Beránku Boží,               

který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží,               

který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží,               

který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Ustanovil ho pánem domu svého, a správcem veškerého majetku svého.

 

Modleme se:

Bože, který jsi v nevýslovné prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky: dej, prosíme, abychom si zasloužili mít v nebi za mocného přímluvce toho, kterého vzýváme jako ochránce na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 

Amen

 

LITANIE ZA UMÍRAJÍCÍ

 

Pane smiluj se nad ním(ní).     Pane smiluj se nad ním(ní). 

Kriste smiluj se nad ním(ní).    Kriste smiluj se nad ním(ní). 

Pane smiluj se nad ním(ní).     Pane smiluj se nad ním(ní).

 

Svatá Maria,                                Oroduj(te) za něj(ní)

Všichni svatí andělé a archandělé,

Svatý Abele,

Všichni svatí sborové spravedlivých,

Svatý Abrahame,

Svatý Jane Křtiteli,

Svatý Josefe,

Všichni svatí patriarchové a proroci,

Svatý Petře,

Svatý Pavle,

Svatý Martine,

Svatý Ondřeji,

Svatý Jene,

Všichni svatí apoštolové a evangelisté,

Všichni svatí učedníci Páně,

Všechna svatá neviňátka,

Svatý Štěpáne,

Svatý Vavřinče,

Všichni svatí mučedníci,

Svatý Silvestře,

Svatý Řehoři,

Svatý Augustine,

Všichni svatí biskupové a vyznavači,

Svatý Benedikte,

Svatý Františku,

Svatý Kamile,

Svatý Jene z Boha,

Všichni svatí mniši a poustevníci,

Svatá Maří Magdaléno,

Svatá Lucie,

všechny svaté panny a vdovy,

Všichni svatí a světice Boží,

 

Milostiv mu (jí) buď,               odpusť mu (jí), Pane.

Milostiv mu (jí) buď,               vysvoboď ho (jí), pane.

 

Od hněvu svého                     vysvoboď ho(jí), Pane.

 

Od smrtelného nebezpečenství

Od nešťastné smrti

Od věčného zavržení

Od všeho zlého

Z moci ďáblovy

Skrze své anrození

Skrze svůj kříž a své umučení

Skrze smrt a svůj pohřeb  

Skrze své slavné zmrtvýchvstání

Skrze své podivuhodné nanebevstoupení

Skrze milost Utěšitele, Ducha svatého,

V den soudný

My hříšníci                            prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys mu (jí) ráčil odpustit,

 

Pane, smiluj se nad ním(ní)         Pane, smiluj se nad ním(ní)         

Kriste, smiluj se nad ním(ní)        Kriste, smiluj se nad ním(ní) 

Pane, smiluj se nad ním(ní)         Pane, smiluj se nad ním(ní) 

 

Modleme se:

 

Putuj, duše křesťanská, z tohoto světa ve jménu Otce, Boha všemohoucího, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha živého, který za tebe trpěl, ve jménu Ducha svatého, který ti byl udělen, ve jménu andělů, archandělů, ve jménu trůnu a panstev, ve jménu knížat a mocností, ve jménu sil, cherubů a serafů, ve jménu patriarchů a proroků, ve jménu svatých apoštolů a evangelistů, ve jménu svatých mučedníků a vyznavačů, ve jménu svatých mnichů a poustevníků, ve jménu svatých panen a všech svatých Božích! Nechť ještě dnes vejdeš do pokoje věčného a ještě dnes ať přebýváš na svatém Sioně. Skrze krista našeho Pána.

 

Amen.

 

Svatý Josefe, pěstoune Ježíše Krista

a pravý ženichu Panny Marie,

oroduj za nás a za ty,

kteří tento den ( tuto noc) umírají.

 

 

(přepsáno z brožurky "BRATRSTVO VZNEŠENÉHO PATRIARCHY A PĚSTOUNA PÁNĚ SVATÉHO JOSEFA při farním kostele sv. Martina v Dolním Benešově" - Z původní staré brožury Bratrstva čerpala, přepracovala a doplnila o některé modlitby Marie Ohřálová)