Jdi na obsah Jdi na menu

Biblické okénko

 

„Plán čtení Bible na jeden rok“

- formát pdf

 
 

dsc09674.jpg

 

 

Tísňové volání - BIBLE

 

 

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově (ŽI 145, 18).

                                                   

 

Když potřebuješ posilu ve víře.................Žid 11, 1-39

Když potřebuješ posilu v naději..............2 Pt 1, 16-21

Když potřebuješ posilu v lásce................1 Kor 13, 1-13

 

Když jsi zhřešil............................................ŽI 51

Když ztrácíš odvahu...................................Žl 91

Když ti někdo ubližuje................................Žl 56

Když se ti zdá, že Bůh je daleko..............Žl 139

 

Když jsi na cestách...................................Žl 121

Když jsi na dně...........................................Žl 88

Když potřebuješ povzbuzení....................Iz 43, 1-7

Když tě pýcha pokouší..............................Žl 131

 

Když s něčím zápasíš..............................Žl 27

Když chceš vycházet s lidmi....................Kol 3, 12-17

Když hledáš pravé hodnoty.....................Iz 55, 1-3

Když jsi osamělý.......................................Žl 23

 

Když se cítíš světem zavržen...................Řím 8, 28-39

Když toužíš po pokoji................................Mt 11, 28-30

Když jsi příliš zaneprázdněn....................Žl 90

Když jsi vděčný za Boží pomoc................Žl 126

 

Zkrácené volby:

V případě strachu.......................................Iz 41, 13

V případě nebezpečí..................................Žl 17,8

V případě rozhodování..............................Mk 8,36

 

Uvedená čísla jsou přímé volby, dostupné 24 hodin denně, 365 dní v roce.

 

 

 

Biblické texty pro různé životní příležitosti

16.5.2002

KDE NAJDU POMOC
Souřadnice biblických textů pro různé příležitosti
(Seznam biblických zkratek je na konci dokumentu)
 

KDE NAJDU POMOC

když hledám potvrzení
Boží ochrany
Ž 18, 2 - 4
Ž 34, 8
v nemoci a bolestech
Ž 38
Jk 5, 14 - 15
Mt 26,39
Ř 5, 3 - 5
Ř 8, 28 - 39
2 K 12, 9 - 10
1 Pt 4, 12, 13, 19
při smutku
Ž 51
Mt 5,4
J 14
2 K 1, 3 - 4
1 Te 4, 13 - 18
v pokušení
Ž 1
Ž 139, 23 - 24
Mt 26, 41
1 K 10, 12 - 14
Fp 4, 8
Jk 4, 7
2 Pt 2, 9
2 Pt 3, 17
když chci poděkovat
Ž 100
1 Te 5, 18
Žd 13, 15
v těžkostech
Ž 16
Ž 31
J 14, 1-4
Žd 7, 25
když jsem unavený
Ž 90
Mt 11, 28 - 30
1 K 15, 58
Ga 6, 9 - 10
při malověrnosti
Ž 42, 6
Žd 11
když mě zklamal přítel
Ž 41, 10 - 14
Lk 17, 3 - 4
Ř 12, 14 - 21
2 Tm 4, 16 - 18
když opouštím bezpečí domova
Ž 121
Mt 10, 16 - 20
když se cítím osamělý
Ž 23
Žd 13, 6
když potřebuji Boží ochranu
Ž 27, 1 - 6
Ž 91
Fp 4, 19
když potřebuji radu
Ž 32, 8
Př 3, 5 - 6

při hledání pokoje
J 14, 1 - 4
J 16, 33
Ř 5, 1 - 5
Fp 4, 6 - 7
když hledám pravidla pro život
Ř 12
když toužím po Boží blízkosti
Ž 4
Ž 42
Lk 11, 1 - 13
J 17
1 J 5, 14 - 15
na cestách
Ž 121
když se bojím
Ž 34, 5
Mt 10, 28
2 Tm.1, 7
Žd 13, 6
když mám starosti
Ž 46
Mt 6, 19 - 34
Fp 4, 6
1 Pt 5, 6 - 7
při selhání
Ž 51
1 J 1, 4 - 9
když jsem zatrpklý
1 K 13, 1 - 13
když znám svůj hřích
Př 28, 13
když se cítím poražený
Ř 8, 31 - 39
když jsem sklíčený
Ž 34
v ohrožení
Ž 91
Ž 118, 5 - 6
Lk 8, 22 - 25
když klesám na mysli
Ž 23
Ž 42, 6 - 11
Ž 55, 23
Mt 5, 11 - 12
2 K 4, 8 - 18
Fp 4, 4 - 7
v pochybnostech
Mt 8, 26
Žd 11
v krizi
Ž 121
Mt 6, 25 - 34
Žd 4, 15 - 16
 
NĚKTERÉ ŽIVOTNÍ PROBLÉMY

Zkoušky a pokušení
1 K 10, 13
Soužení
J 16, 33
Nepravé jistoty
1 J 2, 15 - 17
Čistota
Ko 3, 8
2 K 7, 1
Lež
Zj 21, 8
Posuzování druhých
Mt 7, 1 - 5
Strach
Lk 12, 5
Vášně
Ř 13, 14
Chamtivost
Lk 12, 15 - 31
Nenávist
Mt 5, 43 - 48
Nestřídmost
Př 20, 1
Kritika
Mt 7, 1
Sebeklam
Mt 7, 21 - 23
Pečování
Mk 4, 18 - 19
Milování světa
1 J 2, 15 - 17
Odplácení
Mt 5, 43 - 48
Samolibost
Lk 14, 11
Samospravedlnost
Lk 18, 11 - 12Hřích
J 8, 34 - 36
Poddanost
1 Pt 2, 13 - 17
Cizoložství
Mt 5, 27 - 32
Protivenství
Mt 10, 16 - 39
Hněv
Mt 5, 22 - 34
Starosti
Mt 6, 19 - 34
Domýšlivost
Lk 18, 9 - 14
Moudrost a pošetilost
Mt 7, 24 - 27
Převrácenost srdce
Mk 7, 21 - 23
Mt 15, 17 - 20
Smrt
J 11, 25 - 26
Pokrytectví
Mt 23, 27 - 28
Světlo a tma
J 3, 19 - 21
Rozvod
Mk 10, 2 - 12
Pochybnosti
Mt 14, 28 - 31
Opilství
Lk 21, 34 - 36
Nepřátelé
Mt 5, 43 - 48
Výmluvy
Lk 14, 15 - 24
Láska k penězům
1 Tm 6, 7 - 12
 

KŘESŤANSKÉ JEDNÁNÍ A CHARAKTER

Úcta k Bohu
Ž 89, 7
J 4, 23 - 24
Rozhodnost
Ef 6, 10 - 18
Spravedlnost
Mt 5, 6
Mt 6, 33
Ryzost
Fp 1, 9 - 10
Pevnost
1 K 15, 58
Věrný správce
1 K 4, 2
Život v hojnosti
J 10, 10
Smysl pro povinnost
Lk 20, 21 - 25
Střízlivost
1 Te 5, 6 - 8
Důvěra
Ž 37, 3-5
Př 3, 5 - 6
Zakotvení v pravdě
J 14, 6
J 17, 17
Ef 4, 14 - 15
Bdělost
Mk 13, 34 - 37
Horlivost
J 2, 13 - 17
Žije vítězně
1 K 15, 57
1 J 5, 4
J 16, 33
Zj 3, 12
Úcta k rodičům
Mt 15, 4
Pokora
Lk 18, 9 - 14
Fp 2, 3 - 11
Radost
Lk 10, 20
J 15, 11
Laskavost
Ko 3, 12 - 13
Poslušnost
J 14, 15 - 24
Sk 5, 29
Práce
J 9, 4
Láska
Lk 10, 27
1 K 13
Pokoj
J 14, 27
Ř 12, 18
Vytrvalost
Mk 13, 5 - 13
Žd 10, 36
Modlitby
Lk 11, 1 - 13
Ef 6, 18
 


Čistota myšlení
Fp 4, 8
Čisté srdce
Mt 5, 27 - 32
2 Tm 2, 22
Čtení Bible
J 5, 39
Ž 1, 2
Ž 119, 97
Občanská poslušnost
Ř 13, 1 - 7
Tt 3, 1
Posvěcení
Ř 12, 1 - 2
Spokojenost
1 Tm 6, 6
Odvaha
Ž 27, 14
Píle
Ř 12, 11
Statečnost
Lk 21, 9 - 19
Víra
Mt 8, 5 - 13
Mk 11, 22 - 24
Věrnost
Mt 25, 23
Odpuštění
Mk 11, 25 - 26
Ef 4, 31 - 32
Svoboda
J 8, 31 - 36
Nese ovoce
J 15, 1 - 8
Zbožnost
Tt 2, 11 - 14
Svatost
1 Pt 1, 13 - 16
Poctivost
2 K 8, 21
Naděje
1 Pt 1, 13
Uctivost
1 Pt 2, 17
Všichni jsou hříšníci
Ř 3, 23
Ř 3, 10
Všichni mohou být spaseni
Ř 10, 13
Zj 3, 20
Jistota víry
Ř 10, 9
J 5, 24
1 J 5, 13
J 20, 31
Bůh Tě miluje
J 3, 16
Ř 5, 8
Boží lék na hřích
Ř 6, 23
J 1, 12
1 K 15, 3 - 4


***
Seznam biblických zkratek:
Mt Matouš
Mk Marek
Lk Lukáš
J Jan
Sk Skutky apoštolů
Ř Římanům
1 K První list Korintským
2 K Druhý list Korintským
Ga Galatským
Ef Efezským
Fp Filipským
Ko Koloským
1 Te První list Tesalonickým
2 Te Druhý list Tesalonickým
1 Tm První list Timoteovi
2 Tm Druhý list Timoteovi
Tt Titovi
Fm Filemonovi
Žd Židům
Jk list Jakubův
1 Pt První list Petrův
2 Pt Druhý list Petrův
1 J První list Janův
2 J Druhý list Janův
3 J Třetí list Janův
Ju List Judův
Zj Zjevení Janovo
Ž Žalmy
Př Přísloví

Text dodal Milan Hájek
Vydalo: sdružení křesťanských podnikatelů a
odborníků THE GIDEONS INTERNATIONAL

 

Příspěvky

ZA TAJEMSTVÍM BIBLE - ŽIVÉHO SLOVA - ZÁVĚR

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

ZA TAJEMSTVÍM BIBLE - ŽIVÉHO SLOVA

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

10. ZA TAJEMSTVÍM BIBLE – OBRÁCENÍ ŠAVLA /SV. PAVEL, KAZATEL EVANGELIA, APOŠTOL NÁRODŮ/

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

9. ZA TAJEMSTVÍM BIBLE - ÚDOBÍ RANÉ CÍRKVE

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

8. ZA TAJEMSTVÍM BIBLE - POČÁTKY CÍRKVE A KŘESŤANSTVÍ

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

7. ZA TAJEMSTVÍM BIBLE – ŽIVÉHO SLOVA - PODOBENSTVÍ

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

6. ZA TAJEMSTVÍ BIBLE – EVANGELISTÉ A EVANGELIA

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

5. ZA TAJEMSTVÍM BIBLE – NOVÝ ZÁKON

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

4. ZA TAJEMSTVÍM BIBLE - MOJŽÍŠ

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko

3. ZA TAJEMSTVÍM BIBLE - STARÝ ZÁKON

4. 1. 2016

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Biblické okénko