Jdi na obsah Jdi na menu

Slavnost Těla a Krve Páně A - 11.6.

11. 6. 2023

1. čtení: Dt 8,2-3.14b-16a

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh, čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil, aby tě zkoušel, aby poznal, co je v tvém srdci, zda budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. Pokořil tě, dal ti pocítit hlad a nasytil tě manou, kterou jsi neznal ani ty ani tvoji otcové, aby tě poučil, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk může žít vším, co vychází z Hospodinových úst. Nezapomeň tedy na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, kde byli ohniví hadi a štíři, po pustini bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sytil na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali."

Žalm: Žl 147,12-13.14-15.19-20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! Nebo: Aleluja.
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
- chval svého Boha, Sióne,
- že zpevnil závory tvých bran,
- požehnal tvým synům v tobě.
Odp.
Zjednal tvému území pokoj
- a sytí tě jadrnou pšenicí.
- Sesílá svůj rozkaz na zemi,
- rychle běží jeho slovo.
Odp.
Oznámil své slovo Jakubovi,
- své zákony a přikázání Izraeli.
- Tak nejednal se žádným národem:
- nesdělil jim svá přikázání.
Odp.

2. čtení: 1 Kor 10,16-17

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kalich požehnání, který žehnáme - není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme - není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.